doctor

主诊医师刘兴坤 牙医博士
Xingkun George Liu, D.D.S, Ph.D.

20 余年临床经验

上海交通大学口腔医学院口腔颌面外科医学博士

UT 圣安东尼奥牙医学院牙医博士

原苏州大学附属口腔医院副院长

原UT, Baylor College of Medicine 博士后


ada-logoagd_logoada-logoghds-logo
网上预约